Program nauczania dla dzieci jest dostosowany do wieku,
sprawności psychofizycznej i posiadanych umiejętności oraz uwzględnia:

Harmonijny rozwój fizyczny dziecka dzięki odpowiedniemu doborowi środków i metod,
prawidłowy rozwój i kształtowanie cech psychicznych i motorycznych,
podniesienie rozwoju funkcjonalnego organizmu, wyposażenie dziecka w zasób umiejętności

ruchowych utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach
z uprawiania sportu pływackiego, rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz
specyficznych uzdolnień ruchowych w pływaniu,podwyższanie możliwości aerobowych organizmu,
zgodnie z zasadami treningu zdrowotnego.